Procediment

Model 143. IRPF. Abonament anticipat de la deducció per família nombrosa, per ascendent amb dos fills o per persones amb discapacitat a càrrec.

Dades generals

Denominación

Model 143. IRPF. Abonament anticipat de la deducció per família nombrosa, per ascendent amb dos fills o per persones amb discapacitat a càrrec.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Tramitació de les sol·licituds dels abonaments per família nombrosa i discapacitat.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica

  • Telefònica

  • Oficines de l'AEAT

Fases del procediment/servei

  • Inici. La sol·licitud s'efectuarà mitjançant la presentació del model 143.

  • Tramitació. En determinats supòsits, l'Agència Estatal d'Administració Tributària podrà requerir al sol·licitant l'aportació de determinats documents justificatius.

  • Finalització. L'Agència Estatal d'Administració Tributària, atesa la sol·licitud rebuda i les dades que consten en poder seu, abonarà d'ofici l'import de la deducció corresponent. En cas que escaiga l'abonament, notificarà esta circumstància al contribuent amb expressió de les causes que motiven la denegació. O es dictarà resolució expressa en el supòsit de denegació.

Formularis

Model 143 (tramitació electrónica)

Model 143 (tramitació presencial)

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vullga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias (BOE 28 - noviembre - 2014)

Orden HAP/2486/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 143 para la solicitud del abono anticipado de las deducciones por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se regulan el lugar, plazo y formas de presentación. (31 - diciembre - 2014)

Orden HAC/763/2018, de 10 de julio,por la que se modifica la Orden HAP/2486/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 143 para la solicitud del abono anticipado de las deducciones por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se regulan el lugar, plazo y formas de presentación; la Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la que se aprueba el modelo 122 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin vínculo matrimonial. Regularización del derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración"; y el modelo 136 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen Especial sobre los Premios de determinadas Loterías y Apuestas. Autoliquidación" aprobado por la Orden HAP/70/2013, de 30 de enero (BOE, 18 - julio - 2018)