Procediment

Condonació d'interessos, recàrrecs i sancions (pensions estrangeres).

Dades generals


Denominación

Condonació d'interessos, recàrrecs i sancions (pensions estrangeres).

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Condonació d'interessos, recàrrecs i sancions derivats de la regularització en IRPF de pensions procedents de l'estranger.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT
Oficines de Correus
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Escrit de sol·licitud de condonació

Fases del procediment/servei

Inici:
Escrit contribuent
Tramitació:
Actuacions de l'òrgan gestor per a determinar si escau o no la condonació i, si escau, devolució
Finalització:
Acord que estima o denega la condonació.
Arxivament: en cas de no-esmena de defectes de la sol·licitud.
Caducitat: Quan es produïsca la paralització del procediment per causa imputable a l'obligat tributari, se li advertirà que, transcorreguts tres mesos, se'n podrà declarar la caducitat.
Desistiment o renúncia.
Execució Si escau, condonació de deutes i/o emissió de devolució

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vullga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. (BOE 28-diciembre-2014)