Procediment

Opció pel règim de fusions, escissions, aportacions no dineràries i bescanvi de valors.

Dades generals


Denominación

Opció pel règim de fusions, escissions, aportacions no dineràries i bescanvi de valors.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar als subjectes passius que vullguen aplicar el règim que puguen comunicar-ho electrònicament a l'AEAT en termini i puguen adjuntar-hi documentació específica.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica i oficina.

Fases del procediment/servei

Inici: Si hi ha tots els documents es grava l'operació.
Tramitació: Revisió de la documentació presentada.
Finalització: Una vegada finalitzada l'operació d'inclusió.

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. (BOE 28 - noviembre - 2014)