Procediment

Oficines Registre Cl@ve altres organismes.

Dades generals

Denominación

Oficines Registre Cl@ve altres organismes

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació de declaracions i realització d'altres tràmits per via telemàtica.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

  • Seu electrònica

Fases del procediment/servei

  • No té fases específiques de tramitació

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

No requerix autenticació

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Orden PRE/1838/2014, de 8 de octubre, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 19 de septiembre de 2014, por el que se aprueba Cl@ve, la plataforma común del Sector Público Administrativo Estatal para la identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves concertadas. (9 - octubre - 2014)

Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban sistemas de identificación y autenticación distintos de la firma electrónica avanzada para relacionarse electrónicamente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE 29 - noviembre - 2011)