Procediment

Informació mensual per part de les CA sobre famílies nombroses o amb persones amb discapacitat a càrrec (model 990).

Dades generals

Denominación

Informació mensual per part de les CA sobre famílies nombroses o amb persones amb discapacitat a càrrec (model 990).

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Tramitació de les presentacions dels fitxers relatius a les declaracions del model 990 d'informació mensual de famílies nombroses i discapacitat de les comunitats autònomes

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

No hi ha fases específiques de tramitació

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Altres

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. (BOE 28-noviembre-2014)