Procediment

Informació mensual per part de les CA sobre famílies nombroses o amb persones amb discapacitat a càrrec (model 990).

Dades generals

Denominación

Informació mensual per part de les CA sobre famílies nombroses o amb persones amb discapacitat a càrrec (model 990).

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Tramitació de les presentacions dels fitxers relatius a les declaracions del model 990 d'informació mensual de famílies nombroses i discapacitat de les comunitats autònomes

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Fases del procediment/servei

  • No hi ha fases específiques de tramitació

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Altres

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. (BOE 28-noviembre-2014)