Procediment

Model 981. Subministrament d'informació sobre la prestació per maternitat/paternitat

Dades generals

Denominación

Model 981. Subministrament d'informació sobre la prestació per maternitat/paternitat

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Les prestacions de maternitat o paternitat percebudes de les mutualitats de previsió social que actuen com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, amb el límit de la prestació màxima que reconega la Seguretat Social per estos conceptes. També està exempta la retribució percebuda durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat pels empleats públics enquadrats en un règim de la Seguretat Social que no done dret a percebre prestació de maternitat o paternitat, amb el límit de la prestació màxima que reconega la Seguretat Social pel concepte que corresponga.
Les entitats pagadores de la prestació han d'utilitzar el model 981 per informar-ne, en els supòsits del paràgraf 2n i 3r de l'article 7.h) de la Llei de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administración

Lloc de presentació

  • Telemàtica, a la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Fases del procediment/servei

  • No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE 29-11-2006)

Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral (BOE 29-12-2018)