Procediment

Model 186. Declaració Informativa. Subministrament d'informació relativa a naixements i defuncions.

Dades generals


Denominación

Model 186. Declaració Informativa. Subministrament d'informació relativa a naixements i defuncions.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Model de declaració informativa mensual, destinada a assegurar l'adequada gestió per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, tant de la deducció per maternitat, com, si s'escau, de la realització de l'abonament mensual anticipat d'esta. Es presentarà esta declaració pels registres civils a través de la Direcció General dels Registres i del Notariat del Ministeri de Justícia. Respecte a les inscripcions que s'efectuen en el Registre Civil relatives a naixements i a defuncions de menors de tres anys i de dones amb edats compreses entre dotze i cinquanta-dos anys

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Departament d'Informàtica Tributària de l'Agència Tributària (suport)
Teleprocés

Documentació

Suport

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

No en té, es presenta per teleprocés

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Orden HAC/539/2003, de 10 de marzo, por la que se aprueban los diseños físicos y lógicos, modelo 186, a los que debe ajustarse la información mensual a suministrar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria acerca de determinados datos obrantes en el Registro Civil relativos a nacimientos y defunciones, para su presentación por soporte directamente legible por ordenador, y se establece el procedimiento para su presentación telemática por teleproceso. (BOE 14-marzo-2003)