Procediment

Model 294. Declaració Informativa. Relació individualitzada dels clients perceptors de beneficis distribuïts per Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, i d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora haja efectuat reemborsaments o transmissions d'accions o participacions.

Dades generals


Denominación

Model 294. Declaració Informativa. Relació individualitzada dels clients perceptors de beneficis distribuïts per Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, i d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora haja efectuat reemborsaments o transmissions d'accions o participacions.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions d'Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, la presentació de la relació individualitzada dels clients preceptors de beneficis distribuïts per les Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, i d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora haja efectuat reemborsaments o transmissions d'accions o participacions.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Model 294

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Model 294 (tramitació electrónica)

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

ORDEN EHA/1674/2006, de 24 de mayo, por la que, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, se establece un procedimiento especial de acreditación de la residencia de ciertos accionistas o partícipes no residentes, en el supuesto de contratos de comercialización transfronteriza de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva españolas mediante cuentas globales suscritos con entidades intermediarias residentes en el extranjero, y se regulan las obligaciones de suministro de información de estas entidades a la administración tributaria española. (BOE 1-junio-2006)