Procediment

Model 270. Resum anual de retencions i ingressos a compte del gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes.

Dades generals


Denominación

Model 270. Resum anual de retencions i ingressos a compte del gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Resum anual de retencions i ingressos a compte dels premis de les loteries i apostes organitzades per la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado i altres òrgans, tant nacionals com d'altres estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu i que fins ara n'estaven exempts.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. (BOE 28-diciembre-2012)

Orden HAP/2368/2013, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 270, "Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas" y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación. (BOE 18-diciembre-2013)