Procediment

Model 282. Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc de la REF de les Canàries i altres ajudes d'Estat, derivades de l'aplicació del dret de la Unió Europea.

Dades generals

Denominación

Model 282. Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc de la REF de les Canàries i altres ajudes d'Estat, derivades de l'aplicació del dret de la Unió Europea.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Permetre la presentació telemàtica, així com la consulta de declaracions presentades en la seu de l'AEAT.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Presentació telemàtica a través d'Internet.

Fases del procediment/servei

  • No té fases específiques de tramitació

Formularis

Model 282

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto 1022/2015, de 13 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en las materias referentes a los incentivos fiscales en la imposición indirecta, la reserva para inversiones en Canarias y la Zona Especial Canaria, aprobado por el Real Decreto 1758/2007, de 28 de diciembre.(BOE 17 - noviembre - 2015)

Real Decreto-ley 15/2014, de 19 de diciembre, de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias. (BOE 20 - diciembre - 2014)

Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo, por la que se aprueba el modelo 282, "Declaración informativa anual de ayudas recibidas en el marco del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y otras ayudas de estado, derivadas de la aplicación del Derecho de la Unión Europea" y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación. (BOE 9 - marzo - 2016)

Orden HFP/1822/2016, de 24 de noviembre,por la que se introducen determinadas modificaciones técnicas en los diseños físicos y lógicos de los modelos de declaración informativa nºs. 165, 170, 193, 194, 196, 280 y 282 aprobados, respectivamente, por Orden HAP/2455/2013, de 27 de diciembre, Orden EHA/97/2010, de 25 de enero, Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, Orden de 18 de enero de 1999, Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre, Orden HAP/2118/2015, de 9 de octubre y Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo. (BOE, 29-noviembre-2016)

Corrección de errores de la Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo,por la que se aprueba el modelo 282, "Declaración informativa anual de ayudas recibidas en el marco del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y otras ayudas de Estado, derivadas de la aplicación del Derecho de la Unión Europea" y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación. (BOE, 04-abril-2016)