Procediment

Model 232. Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals

Dades generals

Denominación

Model 232. Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Obligació d'informar expressament de les operacions amb persones o entitats vinculades i/o de la informació relativa a operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciudadano - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica. Seu electrònica de l'Agència Tributària

Documentació

Model 232

Fases del procediment/servei

Com que es tracta de la presentació d'un model de declaració, no té fases específiques de tramitació

Formularis

Model 232 (tramitació electrònica)

Termini de resolució

No en té

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, por la que se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales (BOE, 30-agosto-2017).