Procediment

Model 341. IVA. Reintegrament de compensacions en el règim especial d'IVA d'agricultura, ramaderia i pesca

Dades generals


Denominación

Model 341. IVA. Reintegrament de compensacions en el règim especial d'IVA d'agricultura, ramaderia i pesca

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació per part de l'obligat tributari sotmés al règim especial d'IVA d'agricultura, ramaderia i pesca del model 341 de sol·licitud de reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentació

Model 341, de sol·licitud de reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació per l'obligat tributari del model 341, de sol·licitud de reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca. Esta presentació s'efectuarà en els vint primers dies naturals d'abril, juliol i octubre de cada any, respecte del trimestre natural anterior, mentre que la corresponent al quart trimestre s'efectuarà durant els trenta primers dies naturals del mes de gener de l'any natural posterior.
Tramitació. Comprovació per part de l'Administració tributària de la procedència del reintegrament sol·licitat. Finalització. El procediment pot acabar d'alguna de les tres maneres següents:
1. Acord de reconeixement del reintegrament sol·licitat (amb abonament de l'interés de demora si han transcorregut més de sis mesos des de l'acabament del termini per tal de presentar el corresponent model 341).
2. Caducitat del procediment per paralització del mateix imputable a l'interessat per un període superior a tres mesos.
3. Inici d'un procediment de verificació de dades, comprovació limitada o inspecció

Formularis

Model 341 (tramitació electrónica)

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa de tramitación

Orden EHA/3212/2004, de 30 de septiembre, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por internet de las declaraciones correspondientes a los modelos 308, 309, 341, 370, 371, 430 y 480. (BOE 8-octubre-2004).

Normativa Básica

ORDEN de 15 de diciembre de 2000 por la que se aprueba el modelo 341 en pesetas y en euros, de solicitud de reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE 18-diciembre-2000)