Procediment

Reconeixement del dret al tipus reduït d'IVA del 4% en les operacions relatives a vehicles destinats al transport de persones amb discapacitat en cadires de rodes o amb mobilitat reduïda

Dades generals

Denominación

Reconeixement del dret al tipus reduït d'IVA del 4% en les operacions relatives a vehicles destinats al transport de persones amb discapacitat en cadires de rodes o amb mobilitat reduïda

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment que té per objecte el reconeixement previ del dret de l'adquirent a l'aplicació del tipus reduït d'Impost sobre el Valor Afegit del 4% en les entregues o adquisicions intracomunitàries de vehicles destinats a ser utilitzats com a autotaxis o autoturismes especials per al transport de persones amb discapacitat en cadira de rodes, bé directament o prèvia la seua adaptació, així com els vehicles de motor que, prèvia adaptació o no, hagen de transportar habitualment persones amb discapacitat en cadira de rodes o amb mobilitat reduïda, independentment de qui en siga el conductor.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica.

  • Oficines de l'AEAT

  • Oficines de Correus

  • Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Juntament amb la sol·licitud caldrà adjuntar-hi la documentació que acredite que la destinació del vehicle és el transport habitual de la persona amb discapacitat en cadira de rodes o amb mobilitat reduïda.

Fases del procediment/servei

  • Inici: A instàncies de part, mitjançant una sol·licitud subscrita tant per l'adquirent com per la persona amb discapacitat, sempre que siga diferent de l'adquirent (formulari 04). S'haurà d'acreditar la discapacitat o la mobilitat reduïda i que la destinació del vehicle és el transport habitual de persones amb discapacitat en cadira de rodes o amb mobilitat reduïda

  • Tramitació: Si es complixen els requisits s'emetrà un acord d'acceptació provisional, que permetrà l'adquisició del vehicle aplicant el tipus del 4%. Posteriorment, el venedor del vehicle a través d'Internet, o el mateix sol·licitant compareixent a les oficines de l'Administració, haurà de comunicar les dades corresponents a l'adquisició del vehicle. Si no són correctes, s'emetrà una proposta de resolució denegatòria concedint tràmit d'audiència a l'interessat.

  • Finalització: En cas que siguen correctes, s'expedirà un acord de reconeixement definitiu del dret a l'aplicació del tipus del 4%. Els subjectes passius que realitzen les entregues de vehicles per al transport habitual de persones amb discapacitat en cadira de rodes o amb mobilitat reduïda solament podran aplicar el tipus impositiu reduït quan l'adquirent acredite el dret mitjançant el document en el qual conste el pertinent acord de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, que s'haurà de conservar durant el termini de prescripció.

Formularis

Model 04

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 91. Dos.1.4º. (BOE 29-diciembre-1992)

Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. Artículo 26 bis. Dos. (BOE 31-diciembre-1992)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 136 y 137. Disposición Adicional Primera. Uno. 9. (BOE 5-septiembre-2007)