Procediment

Comprovacions fiscals. Comprovació de valors.

Dades generals


Denominación

Comprovacions fiscals. Comprovació de valors.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment l'objectiu del qual és comprovar el valor de les rendes, productes, béns i altres elements determinants de l'obligació tributària, per algun dels mitjans que preveu l'article 57 de la Llei General Tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

El procediment s'inicia d'ofici per l'Administració.

Fases del procediment/servei

Inici: D'ofici, mitjançant una comunicació de l'Administració o, quan es dispose de dades suficients, mitjançant la notificació conjunta de les propostes de liquidació i valoració.
Tramitació: Si el valor determinat per l'Administració tributària és diferent del declarat per l'obligat tributari, l'Administració tributària, a l'hora de notificar la proposta de regularització, amb termini d'al·legacions, comunicarà la proposta de valoració degudament motivada, amb indicació dels mitjans i criteris utilitzats.
Finalització:
a) Resolució expressa. Transcorregut el termini d'al·legacions, l'Administració notificarà la regularització que escaiga, a la qual s'adjuntarà la valoració realitzada.
b) Caducitat.Els obligats tributaris no podran interposar cap recurs o reclamació independent contra la valoració, però podran promoure la taxació pericial contradictòria o plantejar qualsevol qüestió relativa a la valoració amb motiu dels recursos o reclamacions que, si s'escau, interposen contra l'acte de regularització.

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 57, 97 a 116, 134. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 87 a 115 y 157 a 160. (BOE 5-septiembre-2007)