Procediment

Procediment inspector de comprovació i investigació (contribuents en règim d'estimació objectiva)

Dades generals

Denominación

Procediment inspector de comprovació i investigació (contribuents en règim d'estimació objectiva)

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Este procediment té per objecte comprovar i investigar l'adequat compliment de les obligacions tributàries dels contribuents que tributen per estimació objectiva i en este es procedirà, si s'escau, a la regularització de la situació tributària de l'obligat mitjançant la pràctica d'una o diverses liquidacions. La comprovació tindrà per objecte els actes, elements i valoracions consignats pels obligats tributaris en les seues declaracions. La investigació tindrà per objecte descobrir l'existència, si s'escau, de fets amb rellevància tributària no declarats o declarats incorrectament pels obligats tributaris.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

 • Telemàtica.

 • Oficines de l'AEAT

 • Oficines de Correus

 • Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

S'inicia d'ofici per l'Administració

Fases del procediment/servei

 • Inici: Comunicació d'inici d'actuacions inspectores.

 • Tramitació:
  a) Instrucció de l'expedient.
  b) Tràmit d'audiència.
  c) Signatura d'actes.
  d) Al·legacions a les actes de disconformitat.

 • Finalització: Acte de liquidació

Termini de resolució

Segons la normativa aplicable

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 145 y ss. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículo 166 y ss. (BOE 5-septiembre-2007)

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 2-octubre-2015).