Procediment

Taxació pericial contradictòria de Gestió Tributària

Dades generals


Denominación

Taxació pericial contradictòria de Gestió Tributària

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Obtenció d'una valoració en correcció dels mitjans de comprovació de valors de l'article 57 LGT

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT
Oficines de Correus
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Sol·licitud de taxació pericial contradictòria.

Fases del procediment/servei

Inici: Sol·licitud de taxació pericial contradictòria.
Tramitació: Remissió de la relació de béns i drets al pèrit de l'Administració perquè dicte una valoració si la comprovació de valors no s'ha fet amb dictamen de pèrit. Es notifica a l'obligat la valoració del pèrit de l'Administració i se li concedixen 10 dies perquè designe un pèrit. S'entrega al pèrit de l'obligat la relació de béns i drets i se li concedix un mes per tal de formular el full d'apreuament. Es designa un tercer pèrit. Una vegada acceptada la designació, se li entrega la relació de béns i drets i els fulls d'apreuament dels dos pèrits anteriors perquè en un mes confirme alguna de les esmentades valoracions o n'efectue una de nova.
Finalització:
- Perquè el tercer pèrit ha lliurat la valoració.
- Perquè l'obligat hi ha desistit posant de manifest la falta de designació del seu pèrit o perquè este pèrit no ha lliurat la valoració en el termini d'un mes, en tots dos casos.
- Perquè no cal designar el pèrit tercer vist que la diferència entre el valor determinat pel pèrit de l'Administració i la taxació practicada pel pèrit de l'obligat tributari és, en valors absoluts, igual o inferior a 120.000 euros i al 10 per cent de la taxació del pèrit de l'obligat.
- Perquè falta el dipòsit dels honoraris per l'Administració o per l'obligat.
- Perquè ha caducat, si es produïx la paralització del procediment per causa imputable a l'obligat.
Execució: L'Administració dicta una liquidació que pren com a base la valoració que corresponga en cada cas i la notifica en un mes.

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

No escau

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 135. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 161 y 162. (BOE 5-septiembre-2007)