Procediment

IS. Comprovació censal de l'índex d'entitats.

Dades generals


Denominación

IS. Comprovació censal de l'índex d'entitats.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Impost sobre Societats. En cada Delegació de l'Agència Estatal d'Administració tributària es porta un índex d'entitats en el qual són objecte d'inscripció les entitats amb domicili fiscal dins del seu àmbit territorial, a excepció de les entitats exemptes.
Es podrà acordar la baixa provisional en l'esmentat índex de les entitats en les quals concòrrega alguna de les següents circumstàncies:
a) Que els dèbits tributaris de l'entitat amb la Hisenda Pública de l'Estat siguen declarats fallits de conformitat amb el que disposa el Reglament general de recaptació.
b) Que l'entitat no haja presentat la declaració de l'Impost sobre Societats corresponent a tres períodes impositius consecutius.
Quan s'acorde la baixa provisional en l'índex d'entitats, es podrà donar de baixa, a més, l'obligat tributari en els registres d'operadors intracomunitaris i de devolució mensual.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.
Entitats col·laboradores.
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'Article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

El procediment s'inicia d'ofici per l'Administració. L'entitat pot presentar les declaracions omeses.

Fases del procediment/servei

Inici: D'ofici, mitjançant requeriment.
Tramitació: L'interessat podrà atendre el requeriment notificat i efectuar les al·legacions que estime convenients.
Resolució: Acord de baixa provisional o estimació de les al·legacions.
L'acord de baixa provisional serà notificat al registre públic corresponent, que estendrà en el full obert a l'entitat afectada una nota marginal en què es farà constar que, endavant, no es podrà fer cap inscripció que concernisca a aquella sense presentar una certificació d'alta en l'índex d'entitats.
L'acord de baixa provisional no eximix l'entitat afectada de cap de les obligacions tributàries que li puguen incumbir.
Quan s'haja dictat acord de baixa provisional per no haver presentat la declaració de l'Impost sobre Societats durant tres períodes impositius consecutius i, posteriorment, l'entitat presente les declaracions omeses, l'òrgan competent de l'Agència Estatal d'Administració tributària acordarà la rehabilitació de la inscripció en l'índex i remetrà l'acord al registre públic en què s'haja estés la nota marginal corresponent per a la cancel·lació d'esta.

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. (BOE 28 - noviembre - 2014)

Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Artículos 21 y 22. (BOE 12-marzo-2004)

Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. Artículo 54. (BOE 6-agosto-2004)

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 123. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 144 a 146. (BOE 5-septiembre-2007)