Procediment

Rehabilitació del NIF

Dades generals


Denominación

Rehabilitació del NIF

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Rehabilitació del Número d'Identificació Fiscal prèviament revocat per l'Administració tributària, en aquells casos en què s'acredite la circumstància del canvi en la titularitat del capital de la societat així com l'activitat econòmica que esta ha de dur a terme.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT
Oficines de Correus
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Sol·licitud de rehabilitació del Número d'Identificació Fiscal presentada per l'obligat tributari, acompanyada de documentació acreditativa del canvi en la titularitat del capital de la societat i de l'activitat econòmica que esta ha de dur a terme.

Fases del procediment/servei

Inici: Sol·licitud de rehabilitació del Número d'Identificació Fiscal presentada per l'obligat tributari.
Tramitació: Comprovació per part de l'Administració tributària de l'acreditació per part de l'obligat tributari de les circumstàncies que preveu l'article 147.8 del Reglament general de les actuacions i els procediments de Gestió i Inspecció Tributària. Arxivament de la sol·licitud en cas que no s'aporte la documentació acreditativa de les esmentades circumstàncies.
Finalització: Resolució expressa de la sol·licitud de rehabilitació. Notificació a l'obligat tributari de l'acord de rehabilitació. Publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat de l'acord de rehabilitació.

Termini de resolució

3 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículo 147.8. (BOE 5-septiembre-2007)