Procediment

Comprovació del cens de grups de societats.

Dades generals


Denominación

Comprovació del cens de grups de societats.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Les actuacions de comprovació censal dels grups de societats tenen com a finalitat comprovar la veracitat de les dades comunicades pels obligats tributaris en les seues declaracions censals en relació amb els grups fiscals, d'acord amb les dades comunicades o declarades per l'obligat tributari mateix i amb les dades de l'Administració.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica, a la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Documentació

El procediment s'inicia d'ofici per l'Administració. L'obligat podrà presentar declaració censal.

Fases del procediment/servei

Procediment de rectificació censal:
Inici: Mitjançant un requeriment de l'Administració perquè l'obligat tributari aclarisca o justifique la discrepància observada o les dades relatives a la seua declaració censal, o mitjançant la notificació de la proposta de resolució, quan l'Administració tributària dispose de dades suficients per tal de formular-la.Tramitació: L'Administració haurà de notificar a l'obligat tributari la proposta de resolució, concedint un termini de deu dies per tal d'efectuar al·legacions.
En la tramitació del procediment, l'Administració podrà dur a terme actuacions de comprovació censal. Finalització: Per alguna de les següents formes:
a) Resolució, en què es rectifiquen les dades censals de l'obligat tributari.
b) Esmena, aclariment o justificació de la discrepància o de la dada objecte del requeriment per l'obligat tributari, sense que calga dictar-ne una resolució expressa.
c) Caducitat.
d) Inici d'un procediment de comprovació limitada o d'inspecció que incloga l'objecte del procediment de rectificació de la situació censal.

Termini de resolució

6 mesos

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vullga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable. La interposició serà obligatòria a través de la Seu electrònica de l'AEAT quan els reclamants estiguen obligats a rebre per mitjans electrònics les comunicacions i notificacions

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 123. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 144 a 146. (BOE 5-septiembre-2007)

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre sociedades. Artículo 58. (BOE 28-noviembre-2014)