Procediment

Procediment sancionador art. 7 Llei 7/2012 gestionat per Gestió Tributària.

Dades generals


Denominación

Procediment sancionador art. 7 de la Llei 7/2012, gestionat per Gestió Tributària.

Tipus de procediment

Sancionadora

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment dirigit a analitzar la comissió d'una infracció administrativa i a imposar, si escau, la sanció que corresponga.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

ofici

Sol·licitant: Administración

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT.
Oficines de correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Fases del procediment/servei

Inici:
El procediment s'inicia d'ofici per acord de l'òrgan competent quan tinga indicis que s'ha produït un pagament en efectiu d'alguna operació en què haja intervingut un empresari o professional amb un import igual o superior a 2.500 euros o el seu contravalor en moneda estrangera, o per un import de 15.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera, quan el pagador siga una persona física que justifique que no té el domicili fiscal a Espanya i no actue en qualitat d'empresari o professional i considere que estos fets poden ser sancionables.
Tramitació:
Els actes d'instrucció necessaris per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s'haja de pronunciar la resolució es duran a terme d'ofici per l'òrgan que tramite el procediment. Els interessats, en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència, podran adduir al·legacions i aportar documents o altres elements de judici. Instruït el procediment, es formularà una proposta de resolució en la qual es recolliran de manera motivada els fets, la qualificació jurídica i la infracció que aquells puguen constituir o la declaració, si escau, d'inexistència d'infracció o responsabilitat. Així mateix, es concretarà la sanció proposada. La proposta de resolució es notificarà a l'interessat. Se li indicarà que s'obri el tràmit d'audiència i que dins dels quinze dies següents a la data de notificació de la proposta l'interessat podrà presentar davant l'instructor les al·legacions que considere oportunes i els documents i informacions que estime pertinents, prèvia posada de manifest de l'expedient en este mateix lloc. Si no aporta nous documents o elements de prova, es pot dictar la resolució d'acord amb la proposta.
S'indicarà a l'interessat que pot procedir al pagament de la sanció proposada abans de dictar-se'n resolució, cosa que implicarà la terminació del procediment, sense perjuí dels recursos que escaiguen
Finalització:
El procediment acabarà per resolució de l'òrgan competent en què s'impose la sanció o es considere que els fets no són sancionables, o per caducitat.

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Recurs d'alçada. Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de la resolució davant de l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant de l'òrgan competent per a resoldre'l.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude (BOE 30-octubre-2012).

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 02-octubre-2015)