Procediment

Liquidació d'interessos de demora de gestió tributària.

Dades generals


Denominación

Liquidació d'interessos de demora de gestió tributària.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment dirigit a liquidar, quan escaiga, interessos de demora

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica
Oficines de l'AEAT
Oficines de Correos
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Fases del procediment/servei

Inici
El procediment s'inicia d'ofici per acord de l'òrgan competent Tramitació
La proposta de liquidació es notificarà a l'interessat. Se li indicarà que s'obri el tràmit d'audiència i que durant els quinze dies hàbils següents a la data de notificació de la proposta l'interessat podrà presentar les al·legacions que considere oportunes i presentar els documents i les informacions que estime pertinents, prèvia posada de manifest de l'expedient en este mateix lloc. Si no aporta nous documents o elements de prova, es pot dictar la resolució d'acord amb la proposta. Terminació
Acord de liquidació o sobreseïment si per alguna raó no són procedents els interessos.
Caducitat: quan es produïsca la paralització del procediment durant més de 6 mesos per causa imputable a l'Administració.

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Art 26 (BOE 18 - diciembre- 2003)