Procediment

Procediment sancionador d'Inspecció.

Dades generals


Denominación

Procediment sancionador d'Inspecció.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment adreçat a analitzar la comissió d'una infracció tributària, i a imposar, si escau, la sanció que corresponga.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentació

El procediment s'inicia d'ofici per l'Administració.

Fases del procediment/servei

El procediment sancionador en matèria tributària es tramitarà de forma separada als d'aplicació dels tributs regulats en el títol III de la Llei General Tributària, llevat de renúncia de l'obligat tributari, cas en què es tramitarà conjuntament. Inici: D'ofici, mitjançant la notificació de l'acord de l'òrgan competent. Quan a l'hora d'iniciar-se l'expedient sancionador es troben en poder de l'òrgan competent tots els elements que permeten formular la proposta d'imposició de sanció, esta s'incorporarà a l'acord d'iniciació. Este acord es notificarà a l'interessat indicant-li la posada de manifest de l'expedient i concedint-li un termini de 15 dies perquè al·legue el que estime convenient i presente els documents, justificants i proves oportuns.
Tramitació: Es formularà una proposta de resolució en la qual es recolliran de forma motivada els fets, la qualificació jurídica i la infracció que aquells puguen constituir o la declaració, si escau, d'inexistència d'infracció o responsabilitat. En la proposta es concretarà, així mateix, la sanció proposada amb indicació dels criteris de graduació aplicats. La proposta de resolució serà notificada a l'interessat indicant-li la posada de manifest de l'expedient i concedint-li un termini de 15 dies perquè al·legue el que estime convenient i presente els documents, justificants i proves oportuns.
Finalització:
a) Resolució expressa.
b) Caducitat.

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Título IV. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen sancionador tributario. (BOE 28-octubre-2004)

Ley 34/2015, de 21 de septiembre,de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE, 22-septiembre-2015).