Procediment

Recurs de reposició contra actes d'Inspecció.

Dades generals


Denominación

Recurs de reposició contra actes d'Inspecció.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Els actes de l'Administració tributària susceptibles de reclamació economicoadministrativa podran ser objecte, amb caràcter previ, de recurs potestatiu de reposició. Serà competent per conéixer i resoldre el recurs l'òrgan que va dictar l'acte contra el qual es recorre.
Si l'interessat interposa un recurs de reposició, no podrà promoure una reclamació economicoadministrativa fins que el recurs s'haja resolt de forma expressa o fins que puga considerar-se desestimat per silenci administratiu.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica
Oficines de l'AEAT
Oficines de Correus
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Escrit d'interposició

Fases del procediment/servei

Inici. Mitjançant un escrit d'interposició, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la notificació de l'acte recurrible o del següent a aquell en què es puga entendre desestimat el procediment pel transcurs del termini establert sense haver-se dictat una resolució expressa.
En interposar el recurs, l'interessat farà constar que no ha impugnat el mateix acte en via economicoadministrativa. L'escrit d'interposició haurà d'incloure les al·legacions que l'interessat formule tant sobre qüestions de fet com de dret. A este escrit s'hi adjuntaran els documents que servisquen de base a la pretensió que s'exercite.
La mera interposició del recurs de reposició no suspendrà l'execució de l'acte impugnat. Això no obstant, a sol·licitud de l'interessat se suspendrà l'execució de l'acte impugnat en els termes assenyalats en la normativa d'este procediment.
Tramitació: La reposició sotmet a coneixement de l'òrgan competent per tal de resoldre'l totes les qüestions que oferisca l'expedient, hagen estat o no plantejades en el recurs, sense que en cap cas es puga empitjorar la situació inicial del recurrent.
Finalització: Mitjançant una resolució en la qual s'estime o desestime el recurs interposat.

Termini de resolució

1 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà al de la notificació de la resolució del recurs de reposició o des de l'endemà a aquell en què s'entengui desestimat. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa. Artículos 1 a 3, 21 a 27. (BOE 27-mayo-2005)

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 213 a 215 y 222 a 225. (BOE 18-diciembre-2003)