Procediment

Procediment de recuperació d'ajudes d'Estat en supòsits de regularització dels elements de l'obligació tributària afectats per la decisió de recuperació

Dades generals


Denominación

Procediment de recuperació d'ajudes d'Estat en supòsits de regularització dels elements de l'obligació tributària afectats per la decisió de recuperació

Tipus de procediment

Inspectora

Matèria

Impostos

Objecte

Execució decisió UE 2015/314, de 15/10 (recuperació ajudes d'Estat).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

ofici

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentació

Documentació que se sol·licite a l'interessat en cada cas

Fases del procediment/servei

Inici: s'iniciarà d'ofici per part de l'Administració.
Tramitació: aportació per part de l'interessat de la documentació necessària en cada cas.
Resolució: determinarà la procedència o no de la recuperació de les ajudes dels beneficiaris.

Formularis

Presentació de documentació (tramitació electrònica)

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Òrgans del Departament d'Inspecció Financera i Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vullga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. Es dirigirà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, altres, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Decisión (UE) 2015/314 de la Comisión de 15 de octubre de 2014