Procediment

Procediment per a la formulació i tramitació de queixes i suggeriments davant el Consell per a la Defensa del Contribuent

Dades generals

Denominación

Procediment per a la formulació i tramitació de queixes i suggeriments davant el Consell per a la Defensa del Contribuent

Tipus de procediment

Revisió d'actes, recursos, queixes i suggeriments

Matèria

Queixes i suggeriments

Objecte

Presentació de queixes que es produïsquen per l'aplicació del sistema tributari que efectuen els òrgans de l'Estat o de suggeriments per tal de millorar la qualitat dels servicis, incrementar el rendiment o l'estalvi de la despesa pública, simplificar tràmits administratius o augmentar el grau de satisfacció de la societat en les seues relacions amb l'Administració Tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica

  • Unitats receptores a les oficines amb competències tributàries obertes al públic dependents de la Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos

  • Oficines de Correus

  • Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Escrit de remissió de la queixa o suggeriment adjuntant-hi la documentació que el presentador estime oportuna. Les queixes requerixen identificació. Els suggeriments poden ser anònims.

Fases del procediment/servei

  • Inici. Presentació de la queixa o suggeriment davant la Unitat receptora.

  • Tramitació: Remissió a la Unitat competent per tal de tramitar la queixa segons l'àmbit territorial, remissió al servici responsable al qual afecte la queixa que ha de contestar directament al contribuent. El contribuent pot formular disconformitat amb la resposta. La disconformitat és contestada per la Presidència del Consell per a la Defensa del Contribuent.

  • Finalització: Amb la resposta del servici responsable si no hi ha disconformitat i si hi ha amb la resposta de la Presidència del Consell per a la Defensa del Contribuent.

Formularis

Enllaç a formulari (tramitació electrónica)

Termini de resolució

25 dia/es natural/s

Órgano de resolución

Consell per a la Defensa del Contribuent

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

No requereix autenticació

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente. (BOE 4-diciembre-2009)