Procediment

Publicitat de situacions d'incompliment rellevant de les obligacions tributàries.

Dades generals

Denominación

Publicitat de situacions d'incompliment rellevant de les obligacions tributàries.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

En relació amb la publicitat de situacions d'incompliment rellevant de les obligacions tributàries, concedir tràmit d'al·legacions a l'interessat en què podrà invocar l'existència d'errors materials, de fet o aritmètics o acreditar que no concorren els requisits legals a l'efecte de publicació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica

  • Oficines de l'AEAT

  • Oficines de Correus

  • Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Fases del procediment/servei

  • L'Administració comunicarà a l'interessat la concurrència dels requisits establits en l'article 95 bis de la LGT i les dades que seran objecte de publicació, i li concedirà tràmit d'al·legacions.

  • El contribuent pot invocar l'existència d'errors materials, de fet o aritmètics o acreditar que no concorren els requisits legals a l'efecte de publicació.

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Director general de l'Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Contra la comunicació d'inclusió no es pot interposar cap recurs, únicament és possible fer al·legacions que no es respondran expressament.

Contra l'acord de publicació de la llista que posa fi a la via administrativa es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant del director general de l'AEAT en el termini d'un mes o, directament, un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats centrals contenciosos administratius, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, Altres, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 95 bis. (BOE 7 - julio - 2004)

Orden HAP/2216/2015, de 23 de octubre, por la que se determina la fecha de publicación y los correspondientes ficheros y registros del listado comprensivo de los deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 95 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en aplicación de lo establecido en la disposición transitoria única de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre. (BOE 24 - octubre - 2015)

Orden HAP/364/2016, de 11 de marzo, por la que se determina, para el año 2016 y siguientes, la fecha de publicación y los correspondientes ficheros y registros del listado comprensivo de los deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 95 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 21 - marzo - 2016)