Procediment

Reclamació economico-administrativa contra actes de Recaptació

Dades generals

Denominación

Reclamació economico-administrativa contra actes de Recaptació

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment de revisió resolt pels tribunals economicoadministratius, òrgans independents de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Correspon a l'òrgan de l'Agència Tributària que haja dictat l'acte reclamable rebre l'escrit d'interposició de la reclamació economicoadministrativa en única o primera instància i remetre'l juntament amb l'expedient en el termini d'un mes, podent adjuntar-hi l'expedient d'un informe. Si l'escrit d'interposició a més inclou les al·legacions, l'òrgan que va dictar l'acte pot anul·lar parcial o totalment l'acte impugnat dins el termini d'un mes per tal de remetre l'expedient al Tribunal Economicoadministratiu.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica

  • Oficines de l'AEAT

  • Oficines de Correus

  • Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Escrit d'interposició, al qual s'adjuntarà una còpia de l'acte que s'impugna, així com les proves que s'estimen pertinents.

Fases del procediment/servei

  • Inici: Presentació de la reclamació davant l'òrgan que va dictar l'acte. Quan la reclamació incloga al·legacions l'esmentat òrgan, pot anul·lar l'acte administratiu abans d'enviar l'expedient al Tribunal.

  • Tramitació: Enviament de l'expedient i la reclamació al Tribunal Economicoadministratiu i tramitació de la resolució pel Tribunal. El Tribunal Economicoadministratiu posarà de manifest l'expedient als interessats durant el termini d'un mes, perquè durant este termini presenten l'escrit d'al·legacions (si no han formulat al·legacions en l'escrit d'interposició de la reclamació) amb aportació de les proves oportunes. El Tribunal Economicoadministratiu podrà sol·licitar informe a l'òrgan que va dictar l'acte impugnat. Es practicaran les proves testificals, pericials i les consistents en declaració de part que siguen relatives a fets rellevants.

  • Finalització: Per renúncia al dret en què la reclamació es fonamente, per desistiment de la petició o instància, per caducitat d'esta, per satisfacció extraprocessal de les pretensions del recurrent, o per resolució dictada pel Tribunal Economicoadministratiu competent, que podrà ser estimatòria, desestimatòria o declarar-ne la inadmissibilitat.

Termini de resolució

1 Any/s

Órgano de resolución

Tribunals economicoadministratius.

Recursos

Recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Recurs potestatiu d'anul·lació en els casos exclusius previstos legalment (article 241 de la Llei 58/2003, General Tributària), davant el mateix òrgan economicoadministratiu en el termini de 15 dies des de la notificació. Previ al d'alçada ordinari.

Recurs extraordinari de revisió, en el termini de tres mesos contra els actes ferms de l'Administració Tributària i contra les resolucions fermes dels òrgans economicoadministratius quan concòrrega alguna de les circumstàncies que preveu l'article 244 de la Llei 58/2003.

Recurs d'alçada ordinari contra les resolucions dictades en primera instància, que s'interposa davant el Tribunal Economicoadministratiu Central en el termini d'un mes comptat des del dia següent al de la notificació de les resolucions (article 241 de la Llei 58/2003, General Tributària).

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitación

Orden EHA/2784/2009, de 8 de octubre, por la que se regula la interposición telemática de las reclamaciones económico-administrativas y se desarrolla parcialmente la disposición adicional decimosexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sobre utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en las reclamaciones económico-administrativas. (BOE 16-octubre-2009)

Normativa Básica

Resolución de 21 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dictan criterios de actuación en materia de suspensión de la ejecución de los actos impugnados mediante recursos y reclamaciones y de relación entre los Tribunales Económico-Administrativos y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE 3-enero-2006))

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 226 a 249. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa. (BOE 27-mayo-2005)

Orden EHA/2784/2009, de 8 de octubre, por la que se regula la interposición telemática de las reclamaciones económico-administrativas y se desarrolla parcialmente la disposición adicional decimosexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sobre utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en las reclamaciones económico-administrativas. (BOE 16-octubre-2009)