Procediment

Reclamacions per responsabilitat patrimonial.

Dades generals

Denominación

Reclamacions per responsabilitat patrimonial.

Tipus de procediment

Responsabilitat patrimonial i altres sol·licituds d'indemnització

Matèria

Recursos i reclamacions

Objecte

Resolució de les reclamacions de responsabilitat patrimonial extracontractual per danys causats per l'Agència Tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica.

  • Altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015

Documentació

Reclamació de responsabilitat patrimonial.

Fases del procediment/servei

  • Inici: Mitjançant la presentació de l'escrit de sol·licitud per part de l'interessat, o d'ofici per l'Administració quan així es considere.

  • Tramitació: És preceptiva l'emissió en el procediment de l'informe per part del servici presumptivament responsable del dany causat, així com el tràmit d'audiència a l'interessat.

  • Finalització: Amb la resolució de la reclamació estimant-la totalment o parcialment o desestimant-la.

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

El president de l'Agència Tributària. Sens perjudici de la delegació de competències que puga existir sobre això.

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recorrer.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 2-10-2016).