Procediment

Direcció General de Tributs

Dades generals

Denominación

Direcció General de Tributs

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Servici prestat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària a través del qual la Direcció General de Tributs pot sol·licitar informe a l'Agència Tributària en relació amb consultes tributàries que li han sigut plantejades.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Fases del procediment/servei

  • Inici: Enviament dels documents

  • Finalització: Obtenció d'acusament de recepció

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitación

Resolución de 28 de diciembre de 2009,de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 29-diciembre-2009)

Normativa Básica

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 65 y 67. (BOE 5-septiembre-2007)