Procediment

Intercanvi d'informació de l'Impost sobre Activitats Econòmiques

Dades generals

Denominación

Intercanvi d'informació de l'Impost sobre Activitats Econòmiques

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Servici prestat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària que permet a les Administracions Locals obtindre informació sobre el cens de l'IAE, quan estes tinguen concedida la delegació de la gestió de l'Impost.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Fases del procediment/servei

  • Inici: Sol·licitud de l'Entitat Local

  • Finalització: Obtenció de les dades sol·licitades.

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la gestión del impuesto sobre Actividades Económicas y se regula la delegación de competencias en materia de gestión censal de dicho impuesto. (BOE 8-marzo-1995)