Procediment

Gestió recaptatòria per compte d'altres ens.

Dades generals

Denominación

Gestió recaptatòria per compte d'altres ens.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Enviament i consulta de les relacions certificades de deutes impagats en període voluntari d'altres ens públics a la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Documentació

No cal aportar documentació addicional.

Fases del procediment/servei

  • Sense fases específiques de tramitació.

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. ( BOE 18-diciembre-2003 )

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. ( BOE 2-septiembre-2005 )