Procediment

Subministrament d'informació a Administracions Públiques per a finalitats tributàries.

Dades generals

Denominación

Subministrament d'informació a Administracions Públiques per a finalitats tributàries.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Subministrament per via telemàtica a les Administracions públiques d'informació que necessiten per a la tramitació de determinats procediments administratius de la seua competència, quan esta informació subministrada és substitutiva del certificat que, en un altre cas, haurien d'aportar els interessats en el procediment.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Documentació

Fitxer normalitzat amb les dades identificatives dels interessats respecte dels quals l'Administració pública en qüestió sol·licita informació.

Fases del procediment/servei

  • Inici. Remissió per via telemàtica a l'AEAT per part de l'Administració pública requeridora del fitxer normalitzat amb les dades identificatives dels interessats respecte dels quals se sol·licita informació.

  • Tramitació. Captura de les dades del fitxer anterior i encreuament d'estes amb la base de dades de l'AEAT.

  • Finalització. Enviament per via telemàtica de les dades sol·licitades a l'Administració pública requeridora.

Formularis

Ajuda procediment entitats locals

Ajuda procediment comunitats autònomes

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias. Disposición adicional 4ª. (BOE 10-diciembre-1998)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 71 y 73. (BOE 5-septiembre-2007)

Orden Ministerial de 18 de noviembre de 1999, por la que se regula el suministro de información tributaria a las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, así como los supuestos contemplados en el artículo 113.1 de la Ley General Tributaria. (BOE 30-noviembre-1999)

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 95. (BOE 18-diciembre-2003)

Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso de la productividad. Disposición adicional 3ª. (BOE 19-noviembre-2005)