Procediment

Model 996. Embargament de devolucions gestionades per l'AEAT.

Dades generals

Denominación

Model 996. Embargament de devolucions gestionades per l'AEAT.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació d'ordres d'embargament davant l'Agència Estatal d'Administració Tributària per entitats públiques i autoritats judicials per Internet.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Documentació

No cal aportar documentació addicional.

Fases del procediment/servei

  • Sense fases específiques de tramitació.

Formularis

Presentació del model 996 (tramitació electrónica)

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. ( BOE 18-diciembre-2003 )

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. ( BOE 2-septiembre-2005 )