Procediment

Enviament de documents des d'Hisenda Tributària de Navarra

Dades generals

Denominación

Enviament de documents des d'Hisenda Tributària de Navarra

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Servici prestat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària que permet enviar documents relacionats amb procediments tributaris i no tributaris des de la Hisenda Tributària de Navarra al registre telemàtic de l'Agència Tributària. Entre altres: expedients de canvi de domicili, remeses per ingressos en administració no competent, controls d'accessos...

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Documentació

No es requerix documentació

Fases del procediment/servei

  • Inici: Enviament dels documents

  • Finalització: Obtenció d'acusament de recepció

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público