Procediment

Obtenció de certificats tributaris de terceres persones. Impost sobre Activitats Econòmiques.

Dades generals

Denominación

Obtenció de certificats tributaris de terceres persones. Impost sobre Activitats Econòmiques.

Tipus de procediment

Certificats

Matèria

Impostos

Objecte

Proporcionar de manera directa, telemàtica i immediata a les administracions públiques, certificats tributaris de terceres persones que necessiten per a la tramitació de procediments administratius de la seua competència, sempre que l'esmentada cessió directa d'informació tributària dispose del consentiment previ del contribuent o estiga prevista en una llei.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Documentació

Emplenamen de la sol·licitud en línia.

Fases del procediment/servei

  • Inici: Emplenamen de la sol·licitud en línia.

  • Tramitació: Encreuament de les dades de la sol·licitud amb la base de dades de l'AEAT.

  • Finalització: Emissió del certificat telemàtic, mitjançant actuació automatitzada.
    Una vegada emés el certificat, el contribuent podrà manifestar la seua disconformitat amb qualsevol de les dades que formen part del seu contingut en el termini de 10 dies, comptats a partir del dia següent al de la seua recepció, mitjançant un escrit en el qual sol·licite la modificació del certificat, al qual s'adjuntaran els elements de prova que estime convenients per tal d'acreditar la seua sol·licitud. Si s'estimara incorrecte el certificat expedit, es procedirà a l'emissió d'un de nou en el termini de 10 dies. Si no es considerara procedent expedir un nou certificat, es comunicarà al contribuent expressant els motius en què es fonamenta.

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 5: Proactiu

Normativa

Normativa Básica

ORDEN de 18 de noviembre de 1999 por la que se regula el suministro de información tributaria a las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, así como los supuestos contemplados en el artículo 113.1 de la Ley General Tributaria. (BOE 30-noviembre-1999)

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 02-10-2015).

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE 02-10-2015).

Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias. Disposición adicional 4ª (BOE 10-diciembre-1998).

Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad. Disposición adicional 3ª. (BOE 19-noviembre-2005)

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 95.2. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículo 71.3. (BOE 5-septiembre-2007)