Procediment

Emissió de cartes de pagament de la Direcció General del Cadastre.

Dades generals

Denominación

Emissió de cartes de pagament de la Direcció General del Cadastre.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Servici prestat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària a través del qual la Direcció General del Cadastre baixa les cartes de pagament per comunicar a l'Agència Tributària, una vegada notificades, la data de notificació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Documentació

Carta de pagament

Fases del procediment/servei

  • No hi ha fases específiques d'actuació.

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. (BOE 5-septiembre-2007)