Procediment

Gestió d'empleats públics.

Dades generals

Denominación

Gestió d'empleats públics.

Tipus de procediment

Inscripció en registre i comunicació administrativa

Matèria

Impostos

Objecte

Realització de tràmits per Internet en representació de terceres persones

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Documentació

Acord de col·laboració

Fases del procediment/servei

  • Inici. Inscripció en el registre de funcionaris públics habilitats

Formularis

Alta/Baixa/Consulta/Càrrega del cens (Tramitació electrònica)

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 5: Proactiu

Normativa

Normativa de tramitación

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos

real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007

Orden HAP/800/2014, de 9 de mayo, por la que se establecen normas específicas sobre sistemas de identificación y autenticación por medios electrónicos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Normativa Básica

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos

Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007

Orden HAP/800/2014, de 9 de mayo, por la que se establecen normas específicas sobre sistemas de identificación y autenticación por medios electrónicos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria