Procediment

Gestió del conveni CIE-Notific@

Dades generals

Denominación

Gestió del conveni CIE-Notific@

Tipus de procediment

Convenis de col·laboració i comunicacions administratives

Matèria

Qualitat

Objecte

Conveni entre la Secretaria General d'Administració Digital i l'Agència Estatal d'Administració Tributària per a la prestació del servici compartit de gestió de notificacions i comunicacions a través del Centre d'Impressió i Ensobrat de l'Agència Tributària, mitjançant la plataforma electrònica Notific@.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administración

Lloc de presentació

  • Telemàtica, a la Seu electrònica de l'Agència Tributària

Fases del procediment/servei

  • Inici: sol·licitud d'adhesió

  • Tramitació: aportar documentació complementària (per al cas que hagen d'aportar qualsevol altre tipus d'aclariment o documentació)

  • Acabament: estimació de l'ús per l'organisme, anual o sobrevinguda

Formularis

Tramitació electrònica: sol·licitud d'adhesió

Termini de resolució

No en té

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la prestación del servicio compartido gestión de notificaciones y comunicaciones a través del Centro de Impresión y Ensobrado de la Agencia Tributaria mediante la plataforma electrónica Notific@.