Procediment

Apoderament per a la realització de tràmits i actuacions en matèria tributària per Internet

Dades generals

Denominación

Formalitats duaneres: Apoderament per a la realització de tràmits i actuacions en matèria tributària per Internet

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Els obligats tributaris amb capacitat d'obrar poden actuar per mitjà d'un representant amb el qual s'entendran les successives actuacions administratives, llevat que es faça manifestació expressa en contra. En el cas d'actuacions dutes a terme a través d'Internet, als efectes exclusius de l'actuació electrònica davant l'Agència Tributària i sense caràcter de registre públic, existix el registre electrònic d'apoderaments. En este s'hi faran constar les representacions que els interessats atorguen a tercers per tal d'actuar en nom seu de forma electrònica.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica
Oficines de l'AEAT

Documentació

1.- A elecció de l'interessat: a) Formulari d'apoderament. b) Document públic o document privat amb signatura notarialment legitimada. c) Formulari disponible per a la tramitació electrònica. 2.- Acceptació de l'apoderat.

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació de sol·licitud d'incorporació de l'apoderament al registre per a la realització de tràmits i actuacions en matèria tributària per Internet. Es pot fer mitjançant compareixença, aportant un document públic o privat amb signatura notarialment legitimada o a través de la pàgina web de l'Agència Estatal d'Administració Tributaria.
És necessària la menció dels tràmits a què es referix l'apoderament.
Tramitació: Comprovació del contingut de l'apoderament. En cas que s'advertisquen defectes en l'atorgament del poder es comunicarà a l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o aporte els documents necessaris, amb indicació que, si no ho fa així, es procedirà a l'arxivament de les actuacions, considerant que l'interessat desistix de la seua petició.
Finalització: Incorporació al registre

Formularis

Formulari. Tramitació telemàtica

Formulari. Tramitació presencial

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitación

Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en relación con el registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las representaciones legales de menores e incapacitados para la realización de trámites y actuaciones por Internet ante la Agencia Tributaria. (BOE 21-mayo-2010)

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Artículos 5 y 6

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 45 a 47. (BOE 18-diciembre-2003)