Procediment

Autorització de despatx duaner.

Dades generals

Denominación

Autorització de despatx duaner.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

Autorització per a presentar declaracions duaneres a favor d'un representant duaner.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica

  • Oficines de l'AEAT

Fases del procediment/servei

  • Inici: Presentació de sol·licitud d'incorporació de l'autorització al Registre. Es pot efectuar mitjançant la compareixença del poderdant o del representant duaner a qui s'atorga la representació, aportant un document públic o privat amb signatura notarialment legitimada o a través de la Seu Electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

  • Tramitació: Comprovació del contingut de l'apoderament. En cas que s'adverteixin defectes en l'atorgament del poder es comunicarà a l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents necessaris, amb indicació que, si no ho fa així, es procedirà a l'arxivament de les actuacions, considerant que l'interessat desisteix de la seva petició.

  • Finalització: Incorporació al registre

Termini de resolució

Segons la normativa aplicable

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en relación con el registro y gestión de las autorizaciones de despacho aduanero.

Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión. (DOUE, 10-octubre-2013)

Reglamento Delegado (UE) 2016/341 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2015, por el que se completa el Reglamento (UE) n.° 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las normas transitorias para determinadas disposiciones del Código aduanero de la Unión mientras no estén operativos los sistemas electrónicos pertinentes y por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446. (DOUE, 15-marzo-2016)

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código aduanero de la Unión. (DOUE, 29-diciembre-2015)

Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión, de 28 de julio de 2015, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo relativas a determinadas disposiciones del Código Aduanero de la Unión. (DOUE, 29-diciembre-2015)

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. (BOE 5-septiembre-2007)

Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero.