Procediment

Altres models no vigents

Dades generals

Denominación

Altres models no vigents

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació de models de declaracions referides a impostos diferents de l'Impost de Societats i de l'Impost sobre el Valor Afegit, corresponents a períodes impositius amb termini de presentació finalitzat. Quan la presentació implique un deute nou, o import superior a ingressar al de l'autoliquidació anterior o una quantitat a retornar o compensar inferior a l'anteriorment autoliquidada, es meritaran els recàrrecs per declaració extemporània.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica

  • Oficines de l'AEAT

Documentació

El corresponent model disponible

Fases del procediment/servei

  • No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 26, 27, 62, 122. (BOE 18-diciembre-2003)