Procediment

Procediment genèric de revisió.

Dades generals


Denominación

Procediment genèric de revisió.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació de documents associats a procediments de revisió no recollits expressament en la Seu Electrònica de l'Agència Tributària

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT

Documentació

No n'hi ha

Fases del procediment/servei

No n'hi ha

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

No escau

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. ( BOE 18-diciembre-2003 )

Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa. ( BOE 27-mayo-2005 )