Procediment

Confrontació de documents electrònics.

Dades generals

Denominación

Confrontació de documents electrònics.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Comprovació per part del ciutadà de l'autenticitat i integritat d'un document generat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, mitjançant la comparació entre el document físic i el que figura a la seu electrònica de l'AEAT.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Document administratiu emés per l'AEAT que és objecte de confrontació.

Fases del procediment/servei

Inici. Emissió per part de l'AEAT d'un document administratiu que porta imprés al peu del primer full un codi segur de verificació.Tramitació. El ciutadà, una vegada en possessió del document emés per l'AEAT, ha d'entrar en la pàgina web d'esta (www.agenciatributaria.gob.es), accedir a l'opció "Confrontació de documents mitjançant el codi segur de verificació (CSV) " i, una vegada allí, introduir els dígits del codi segur de verificació que apareix en el peu de la primera pàgina del document que li ha sigut enviat. En supòsits especials se li exigix, a més, la identificació amb un certificat electrònic o amb DNI electrònic.Finalització. En introduir el codi segur de verificació, es visualitzarà el document administratiu al qual està vinculat el codi, de manera que el ciutadà podrà comprovar la identitat entre el document que ha rebut i el que es troba a la seu electrònica de l'AEAT.

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Altres, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Artículo 20. (BOE 18-noviembre-2009)

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 2-octubre-2015)