Procediment

Denúncia tributària

Dades generals


Denominación

Denúncia tributària

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Posar en coneixement de l'Administració Tributària fets o situacions que puguen ser constitutius d'infraccions tributàries o tindre transcendència per a l'aplicació dels tributs.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sol·licitud de l'interessat adjuntant-hi la documentació que considere oportuna.

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació de la denúncia pel denunciant. A través d'esta denúncia, el denunciant posa en coneixement de l'Administració Tributària fets o situacions que puguen ser constitutius d'infraccions tributàries o tindre transcendència per a l'aplicació dels tributs.
Tramitació: Després de rebre una denúncia, es remetrà a l'òrgan competent per a realitzar les actuacions que pogueren procedir.
Finalització:
- Arxivament de la denúncia quan es considere infundada o quan no es concreten o identifiquen suficientment els fets o les persones denunciades.
- Iniciació de les actuacions que siguen procedents si existixen indicis suficients de veracitat en els fets imputats i estos són desconeguts per l'Administració Tributària.
En este cas, la denúncia no formarà part de l'expedient administratiu.
No es considerarà el denunciant interessat en les actuacions administratives que s'inicien com a conseqüència de la denúncia ni se li informarà del seu resultat. Tampoc estarà legitimat per a la interposició de recursos o reclamacions en relació amb els resultats d'estes actuacions.

Formularis

Denúncia tributària. Tramitació electrònica

Denúncia tributària. Tramitació presencial

Órgano de resolución

No finalitza per resolució.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 114. (BOE 18-diciembre-2003)