Procediment

Certificació prèvia per a la realització material de pagaments de la Comunitat Autònoma de Catalunya a través del Tresor (Apartat segon de l'antiga Orde HFP/878/2017)

Dades generals

Denominación

Certificació prèvia per a la realització material de pagaments de la Comunitat Autònoma de Catalunya a través del Tresor (Apartat segon de l'antiga Orde HFP/878/2017)

Tipus de procediment

Contractació pública

Matèria

Tresor i política financera

Objecte

Procediment per a fer possible l'aplicació de l'apartat segon de l'antiga Orde HFP/878/2017, de 15 de setembre, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics de 15 de setembre de 2017, pel qual s'adopten mesures en defensa de l'interés general i en garantia dels servicis públics fonamentals a la Comunitat Autònoma de Catalunya (BOE de 16-09-2017).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administración

Lloc de presentació

  • Telemàtica. Seu electrònica de l'Agència Tributària

Fases del procediment/servei

  • No té fases específiques de tramitació

Formularis

Obtenció de la certificació per a autoritzar ordes de pagament de la Comunitat Autònoma de Catalunya a través del Tresor (tramitació electrònica)

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Secretaria General del Tresor i Política Financera

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Orden HFP/1/2018, de 10 de enero, por la que se modifica la Orden HFP/996/2017, de 17 de octubre, por la que se articula el sistema de pago a terceros acreedores por cuenta de la Comunidad Autónoma de Cataluña con cargo a las entregas a cuenta correspondientes a su participación en los regímenes de financiación autonómica, mediante la constitución de una cuenta para la consignación de estos pagos(BOE, 12-enero-2018)

Orden HFP/996/2017, de 17 de octubre,por la que se articula el sistema de pago a terceros acreedores por cuenta de la Comunidad Autónoma de Cataluña con cargo a las entregas a cuenta correspondientes a su participación en los regímenes de financiación autonómica, mediante la constitución de una cuenta para la consignación de estos pagos (BOE, 18-octubre-2017)

Orden HFP/1281/2017, de 22 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de diciembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña, en ejecución de la resolución del Senado de 27 de octubre de 2017, por la que se acuerda la aplicación de determinadas medidas en relación con la Generalitat de Cataluña de conformidad con el artículo 155 de la Constitución (BOE, 27-diciembre-2017)