Procediment

Declaració responsable dels òrgans de contractació i els interventors que fiscalitzen les actuacions administratives dirigides a l'entrega de béns o a la prestació de servicis a la comunitat autònoma de Catalunya (Apartat quint de l'antiga Orde HFP/878/2017)

Dades generals

Denominación

Declaració responsable dels òrgans de contractació i els interventors que fiscalitzen les actuacions administratives dirigides a l'entrega de béns o a la prestació de servicis a la comunitat autònoma de Catalunya (Apartat quint de l'antiga Orde HFP/878/2017)

Tipus de procediment

Contractació pública

Matèria

Tresor i política financera

Objecte

Els òrgans de contractació i els interventors que fiscalitzen les actuacions administratives dirigides a l'entrega de béns o a la prestació de servicis a la comunitat autònoma de Catalunya o a qualsevol de les seues entitats vinculades o dependents hauran d'enviar (a l'adjudicatari i al MINHAFP) una declaració responsable en què conste que estos béns o servicis no tenen relació amb el finançament de cap activitat il·legal ni contrària a les decisions dels tribunals.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa - Administración

Lloc de presentació

  • Telemàtica. Seu electrònica de l'Agència Tributària

Fases del procediment/servei

  • No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Declaració responsable (tramitació electrònica)

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Intervenció General de l'Administració de l'Estat

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Orden HFP/1/2018, de 10 de enero, por la que se modifica la Orden HFP/996/2017, de 17 de octubre, por la que se articula el sistema de pago a terceros acreedores por cuenta de la Comunidad Autónoma de Cataluña con cargo a las entregas a cuenta correspondientes a su participación en los regímenes de financiación autonómica, mediante la constitución de una cuenta para la consignación de estos pagos(BOE, 12-enero-2018)

Orden HFP/996/2017, de 17 de octubre,por la que se articula el sistema de pago a terceros acreedores por cuenta de la Comunidad Autónoma de Cataluña con cargo a las entregas a cuenta correspondientes a su participación en los regímenes de financiación autonómica, mediante la constitución de una cuenta para la consignación de estos pagos (BOE, 18-octubre-2017)

Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña (BOE, 16-septiembre-2017)

Orden HFP/1281/2017, de 22 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de diciembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña, en ejecución de la resolución del Senado de 27 de octubre de 2017, por la que se acuerda la aplicación de determinadas medidas en relación con la Generalitat de Cataluña de conformidad con el artículo 155 de la Constitución (BOE, 27-diciembre-2017)