Procediment

Règims especials: Autorització de la utilització de la importació temporal, la destinació final, el perfeccionament actiu o el perfeccionament passiu en situacions en què s'aplique l'art. 163 del Reglament Delegat