Procediment

Model 570. II. EE. Declaració d'operacions en fàbriques i dipòsits fiscals d'hidrocarburs