Procediment

II. EE. Utilització com a carburant de productes de l'Article 46.2 LIE, o com a combustible dels hidrocarburs de l'Article 42.3