Procediment

II. EE. Autorització. Desnaturalitzant per a bioetanol en el supòsit d'aplicació del tipus impositiu als biocarburants